Raport
Typ raportu Raport bieżący
Numer Zmiana warunków opcji konwertowalnych serii ZORTRAX
Data dodania 2017.09.14
Instrument ZORTRAX

Zarząd Nasze Inwestycje sp.z.o.o. informuje, iż Alternatywny Depozyt LTD w dniu dzisiejszym zmienił warunki opcji konwertowalnych serii Zortrax oraz dokonał zmiany ich nazwy na ZORTRAX. Nowe warunki wchodzą w życie z dniem 10 października 2017 roku.

Nowe warunki opcji stanowią załącznik do niniejszego komunikatu.

Ponadto Zarząd Nasze Inwestycje sp.z.o.o. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację, iż Alternatywny Depozyt LTD na podstawie art. 3 pkt. 3 nowych warunków opcji dokonuje ich wykupu bez zgody właścicieli opcji. Niniejsze wezwanie do odbioru praw majątkowych wchodzi w życie z dniem 11 października 2017 roku.

Jednocześnie Alternatywny Depozyt LTD zwrócił się do Zarządu Nova Giełda sp.z.o.o o wykluczenie z obrotu instrumentów finansowych serii Zortrax.

Wobec tego, iż właściciele dotychczasowych opcji Zortrax otrzymają w ramach ich wykupu opcje konwertowalne serii ZORTRAX wyemitowane przez Our Business Limited Liability Company, to z informacji posiadanych przez Zarząd Nasze Inwestycje wynika, iż Emitent tych opcji wystąpi do Nova Giełda o ich wprowadzenie do obrotu. Instrumenty o których mowa powyżej zostaną zapisane na kontach prowadzonych w systemie transakcyjnym Nova Giełda automatycznie i nie jest wymagane żadne działanie ze strony właścicieli dotyczczasowych opcji konwertowalnych serii Zortrax.

Opcje serii ZORTRAX wyemitowane przez Our Business Limited Liability Company dają uprawnienia tożsame z uprawnieniami wynikającymi z opcji serii Zortrax wyemitowanymi przez Alternatywny Depozyt LTD. Warunki oraz szczegóły uprawnień wynikających z opcji konwertowalnych serii ZORTRAX stanowią załącznik nr 1 do załącznika do niniejszego komunikatu.